Course Convener

Course

Convener

B.A.

Dr. Kamaljeet

B.Com

Dr. Sandeep Garg

B.Com (H)

Dr. Thirumoorthy R

B.A. (H) Economics

Dr. Sanjay Kumar

B.A. (H) English

Dr. Viraj Kafle

B.A. (H) Geography

Dr. Swati Thakur

B.A. (H) Hindi

Dr. Ramashankar Kushwaha

B.A. (H) History

Narottam Vinit

B.A. (H) Political Science

Dr. Manoj Kumar

B.A. (H) Philosophy

Dr. Seema Bose

B.A. (H) Punjabi

Dr. Ravinder Singh

B.A. (H) Sanskrit

Dr. Kamaljeet

B.A. (H) Urdu

Dr. Kamaljeet

B.Sc. (H) Botany

Dr. P.Chitralekha

B.Sc. (H) Chemistry

Dr. Dev Raj Singh

B.Sc. (H) Computer Science

Dr. Hema Banati

B.Sc. (H) Mathematics

Dr. Pramod Kumar Pandey

B.Sc. (H) Physics

Dr. Navina Mehan

B.Sc. (H) Zoology

Dr. Rita Rath

B.Sc. Physical Science(Comp. Sc)

Dr. Rajeev Kumar

B.Sc. Physical Science

Dr. Indra Sen Ram

B.Sc. Life Science

Dr. Sanjiv Mallick